Bokblogg

Erik J. Olsson om New public management

1. Introduktion

Översikt över föreläsningen.

En begreppsbestämning

Nyliberalism och myndighetsutövning.  Begreppet från Christopher Hood.  Privat verksamhet som förebild för offentlig verksamhet.  I förlängningen ska offentlig verksamhet styras som om den vore privat verksamhet. Effektivitet är ett överordnat mål för den offentliga sektorn. Flytta bort fokus på regelföljade som ses som ineffektivt.  Den som är emot NPM blir en hopplös, irrationell, nostalgiker eller bakåtsträvare.

Det är omöjligt att inom ramarna för den svenska grundlagen se offentlig verksamhet som om den vore privat. Det privata i högre grad är självreglerande än det offentliga.

Yttrandefriheten är mer långtgående inom det offentliga än inom det privata. Offentlig verksamhet kräver offentlig insyn. Ärendet ska behandlas opartiskt. Skillnader på anställning.  Det är kompetens och duktighet som gäller.  Olika sorters ansvar … tjänstefel. Tillsättning i öppen konkurrens.

Särskilda bestämmelser för forskare och lärare. Forskningsfrihet i grundlagen. Högskolelagen.

2. Hur Sverige införde NPM

Tre sätt att införa: 1) ändra det statliga regelverket så att det inte finns någon skillnad mellan offentlig och privat verksamhet. En sorts statskapitalism där staten uppträder som ett privat företag.

2) Privatisera stora delar av den statliga sektorn.  Det nyliberala alternativet;

3) Instruerar myndigheterna att agera som om de vore privata, fast man inte ändrar i lag. Det kräver dock att idén om “tjänstefel” i praktiken avskaffas.  Förtäckt privatisering. Den offentliga sektorn tvingas agera mot statens lagar.

Synen på tjänstefel förändras. I praktiken långtgående brott mot existerande lag.

E.g. tjänstefel.  Mer av ett privaträttsligt synsätt. Ämbetsmannaansvaret avskaffades på 70-talet. Fel ska nu hanteras internt. Man trodde inte att det fanns några problem inom offentlig förvaltning.

Väldigt låg uppklaringsprocent för tjänstefel. Bara 1 procent. Betydande marginal för att göra fel. Chefer inom högskolan döms i princip inte alls. Tjänstemannaansvaret har nedmonterats.

Yttrandefrihet.  Offentlighetsprincipen.  Ärendeordning. Anställningsregler. Inte så stora skillnader.

Men det är vanligt med regelbrott inom det offentliga. Blir till ärenden för Justitieombudsmannen och ökar dramatiskt.  20 klagomål per dag.

Justiekanslern.

Överklagandenämden för högskolan.

Den här formen av NPM står i flagrant konflikt med svensk grundlag.

Granskningsmyndiheternas roll

Hur kan det finnas så många brott inom den offentliga sektorn?  Vi har ju både JO och JK. JO gör nästan aldrig någonting. Fällningarna går ner medan antalet anmälningar går upp. JO kritik brukar inte tas på så stort allvar.

Axberger och Rangeman var jättebra. Lillian Wiklund, som kommer från finansdepartementet, är mycket sämre.

JO och JK stödjer de facto NPM.  De godkänner förändringar som underminerar offentliga regler. T.o.m. JO har problem med att följa offentliga regler. JO uppträder som en privat konsultfirma. De anställer också de dom de känner och de som de vill ha.

Det grundläggande tankefelet hos NPM. Effektivitet.  Regelstyrning är ineffektivt. Otydlighet. Inte klart vilka mål som verksamheten mäter emot. Myndigheterna bestämmer själva målen.  Kortsiktiga mål blivit allenarådande.

Bättre att använda både linjestyrning och kollegialitet.  Jmf. Google som jobbar som ett universitet. Argumentet vilar på ett tankefel.

Att motverka NPM

Vad ska man då göra för att motverka NPM? Förklara varför NPM inte fungerar. Eller stöd Academic Rights Watch. Vi måste försvara grundlagsskyddade värden. Upprätthålla skillnaden mellan det offentliga och det privata.

Vart leder reformerna? Högskolan förlorar kontakten med sina långsiktiga mål. Leder till en korrupt högskola. Brist på insyn. Det gäller att upprätthålla skenet av att allt är OK. Men det finns sätt att förbättra situationen.

0 Comments

Leave a Reply