Befria universiteten!

Den akademiska friheten vs. statens krav

Illasmakande intellektuell frukt

Ett universitetet, skrev John Dewey, ”ska vara en intellektuell experimentstation där nya idéer kan gro och bära frukt,” och även samhället om helhet tycker att de de intellektuella frukterna smakar illa, ”ska de tillåtas att mogna tills, en dag, de kan bli en allmänt accepterad del av nationens eller mänsklighetens intellektuella föda.”  Men nu börjar den svenska universitetsvärlden oroat att skruva på sin kollektiva bakdel. Experimentstation? Illasmakande intellektuell frukt? Vad händer då med kvalitén på utbildningen? ”Om det stod enskilda lärare helt fritt att utan riktlinjer eller insyn utforma utbildningen skulle det vara…

Read More

“Det var då den svenska universitetsvärlden började klia sig i sitt kollektiva huvud”

Men det finns ju faktiskt kvinnliga perspektiv och de är ofta otroligt viktiga. Om vi inte förstår det, förstår vi inte våra samhällen och inte vår värld. En universitetsutbildning som inte innehåller kvinnliga perspektiv är därför en dålig utbildning. Men vad händer då om vi samtidigt drar slutsatsen, som vi måste, att kvoter för kvinnliga författare är en hjärndöd, anti-intellektuell, metod som inget universitet med självaktning kan acceptera? Hur och var kan de kvinnliga perspektiven komma in? Det är här den svenska utbildningsvärlden börja klia sig i sitt kollektiva huvud och muttra någonting om behovet av statliga åtgärder.

Read More

George Orwell kunde inte ha sagt det bättre

Vad som också är mycket svenskt är den makt som styrelser, kommittéer och dess möten har över vad som i andra länder definitionsmässigt är en intellektuell, och därmed fri, verksamhet. I Sverige handlar det om att inkludera så många som möjligt i diskussionerna, om att få alla att tycka samma sak, och sedan att rösta om saken. Visst finns det akademisk frihet i Sverige också, men det är styrelsen för varje institution som både har och garanterar den. Enskilda lärare är fria eftersom de kontrolleras av sina överordnade. George Orwell kunde inte ha sagt det bättre.

Read More

Ett väldigt svenskt perspektiv på världen

Genom att ge just genusperspektiv privilegierad tillgång till litteraturlistorna tar man för givet att distinktionen mellan män och kvinnor är den viktigaste klyftan i samhället och att andra skillnader därmed betyder mindre. “Men etnicitet då?” lyder en uppenbar invändning, ”religion eller social klass?” Eller tillhörigheten till någon av alla de andra grupper som också varit nedtryckta och nedtystade genom historien? Eller vad sägs om den nya segregationen – den mellan innerstad och miljonprogram, mellan de nyanlända och de på tok för bofasta? Den enda orsaken att genus är i en position där det kan dominera över andra klyftor…

Read More

Det finns några saker vi behöver förklara för er

Vad det gäller reaktionen i Sverige så blottlade den framför allt ett enormt kulturellt gap till resten av världen. På frågan om vad ett universitet är och bör vara ger det svenska universitetssamhället ett mycket entydigt svar. Ett universitetet är en statligt myndighet som ska leva upp till statens krav. Det är på de premisserna som forskningsanslag fördelas och studenter utbildas. Anställda på svenska universitet är tjänstemän och de har tjänstemannaansvar, framför allt att göra som staten säger. Inga av de här premisserna kan jag acceptera. Därför blev det också väldigt jobbigt. ”Nu har du verkligen ställt till…

Read More

Malmö högskola skakar om världen

Det görs ibland försök att starta skolor för högre utbildning där det inte förekommer någon intellektuell verksamhet alls. Det gäller praktiska utbildningar, yrkesskolor, tekniska högskolor, där det uttryckliga syftet är att bara förmedla fakta och accepterade sanningar. Man ska inte filosofera, bara lära ut användbara handgrepp. I England, under industrialiseringen under 1800-talet, grundades många skolor av den här typen i öppen opposition mot Oxbridges utbildningsmonopol. Det intressanta är dock att nästan alla de här skolorna…

Read More

En sak jag redan befriat mig från är forskningspengar

En sak jag faktiskt redan befriat mig från är forskningspengar. Att söka forskningspengar tar upp en otrolig massa tid, men det är vad alla gör och förväntas göra. På svenska universitet bestäms ens status mer än någonting annat av vem som får tillgång till vilka anslag. Stora professorer har stora anslag; små lektorer har små, och lärare utan anslag är så obetydliga att de knappast ens syns. Om man inte får pengar, sägs det, är forskning omöjligt. Man tvingas undervisa för mycket och kan inte köpa böcker eller resa på konferenser. En person som dagligen tvingas…

Read More

Jag vill inte sätta betyg

En sak jag till exempel gärna skulle slippa är att sätta betyg på studenter. Betygsättning är en form av maktutövning, en form av disciplin, som inte hör ihop med intellektuell verksamhet. Att sätta betyg är sätta sig över andra och att rangordna och utvärdera dem. I Sverige är universitetslärare tjänstemän, men jag vill inte ha något tjänstemannaansvar. Maktutövning och tjänstemannaansvar passar inte ihop med intellektuell verksamhet. När vi diskuterar är vi fria och jämlika och ingen, oberoende…

Read More

En känsla av otrygghet

“Jag blev naturligtvis väldigt ledsen när jag först läste de här kommentarerna, och jag blir ledsen igen när jag skriver om dem nu. Men samtidigt, efter att ha lärt mig mer om situationen på andra universitet, och i andra länder, har jag förstått att reaktioner av den här typen inte alls är ovanliga. Dagens universitet är fulla av studenter som känner sig otrygga och identifierar sig som offer för andras handlingar, ofta deras egna lärares. De känner sig utpekade och de är hyperkänsliga för allt som kan tolkas som en förolämpning. Dagens studenter är som hårt spända strängar som när…

Read More

Lunds kurslistor och det indiska kastsystemet

Liknande reaktioner hördes från Indien. Här oroade sig en krönikör i The Pioneer, en av landets äldsta och mest välrenommerade tidningar, för framtiden för Europas universitet. En gång, förklarade han, var europeiska universitet ansvariga för vetenskapliga framsteg och liberala värderingar, men idag har de, precis som Europas samhällen i allmänhet, allt mer kommit att splittras i fraktioner baserade på olika identiteter. Könsidentiteter är bara det senaste exemplet. Alla fraktioner kämpar sedan med varandra om…

Read More