Befria universiteten!

Den akademiska friheten vs. statens krav

Skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad

Samma sak gäller forskare inom mitt eget ämne, statsvetenskap. Det är hos oss som den politiska styrningen, de slentrianmässiga diskussionerna och inskränkningarna i den akademisk friheten slår till med full kraft. Forskningsresultaten blir därefter. Gång efter annan bevisar svenska statsvetares forskning att fred är bättre än krig, att demokrati är bättre än förtryck, och att staten måste göra mycket mer för jämställdheten mellan kvinnor och män. Att trivialiteterna sedan kombineras med citat från diverse trendiga, ofta franska, filosofer gör saken bara värre. Vi talar om skitsnack, hobbyverksamhet och skyddad verkstad. Jämför Norge. Norge har inte alls lika…

Read More

Tjänstemannaansvar och rättssäkerhet

Vi talar sålunda om en helt annan lärarroll. Utomlands definierar sig universitetslärare som fria intellektuella; i Sverige tänker de förvånande ofta på sig själva som tjänstemän. Jag har tappat räkningen på alla gånger jag hört en kollega hänvisa till sitt ”tjänstemannaansvar.” Men hur kan en lärare med tjänstemannaansvar vara kritisk mot den svenska staten och ifrågasätta de mål som staten ställer upp? Och vad händer med kurser i statsvetenskap som inte är kritiska till statsmakten? En annan, besläktad, term man ofta hör är ”rättssäkerhet.” Studenter måste, heter det, bedömas på ett ”rättssäkert” sätt. Tanken här är att det…

Read More

Socialkonstruktivism och vänsterslentrian

Socialkonstruktivismen passar sålunda perfekt ihop med de svenska universitetens vänsterslentrian. Eftersom sanningar inte finns är universitetens uppgift inte längre att söka efter dem. Istället gäller det att hitta, och avslöja, maktutövning och maktutövare. Intellektuell verksamhet kan därför inte heller handla om att presentera ståndpunkter som backas upp av argument. Ståndpunkter backas istället bäst upp med känslor och personliga upplevelser. Eftersom en annan persons känslor inte kan ifrågasättas måste alla ståndpunkter respekteras och ju starkare man känner för en viss sak ju större krav kan man ställa på att bli hörd. Att tänka rätt har återigen blivit viktigare än…

Read More

Prästutbildifieringen av universiteten är ett ständigt hot

Som vi sett har universiteten sällan varit speciellt dynamiska institutioner och kurserna har oftast varit förutsägbara och tråkiga. Adam Smith hade det inte så roligt i Oxford på 1740-talet och de senare så berömda amerikanska universiteten var bastioner för trångsynthet och fundamentalism. Problemet var, sa vi, att universiteten styrdes av statens behov och av kyrkans. Framför allt utbildade de präster. Idag är förstås kyrkans behov inte längre så överhängande utan istället är det marknaden som tillsammans med staten ställer alla kraven. Idag kallas det inte längre präster utan istället ”administratörer,” ”konsulter” och ”marknadsförare,” men det är fortfarande universiteten…

Read More

Det faktiskt existerande universitetet, del 3

Faktiska universitetet har en historia, med traditioner, nationer, och faktiskt existerande människor som har de behov och problem som faktiskt existerande människor har. Det finns rektorer, dekaner och prefekter, administrativ personal och budgetavdelningar, vaktmästare och lokalvårdare, kopierings- och kaffemaskiner, och en massa studenter förstås. Och med studenterna kommer pubkvällar och insparksveckor, klubbar, föreningar och manskörer, gyn och gymbesök, studentmössor, rekryteringsmässor, och en väldig massa annat. Sedan har vi alla forskare och lärare, och de är människor de också. De har sina arbetsrum och parkeringsplatser, möten, lunchraster och personalfester. En del har koftor med armbågslappar och halvätna ostsmörgåsar i…

Read More

Det faktiskt existerande universitetet, del 2

Vad det gäller forskare och lärare så försiggår deras yrkesverksamma liv helt bakom universitetens portar. Och precis som på alla andra arbetsplatser så organiserar man sig i grupper och nätverk som knyter samman vänner och stänger ute alla som på något sätt är annorlunda. Sedan tävlar vi allihopa om hur olika åtråvärda resurser ska fördelas – löner, tjänstetitlar och forskningsbidrag – och som alltid kommer de flesta att belönas långt över sin kompetensnivå. Men när vi alla samlas i fikarummet på eftermiddagarna så låtsas vi naturligtvis inte om någonting av allt det där. Vi skrattar istället åt prefekten…

Read More

Det faktiskt existerande universitetet, del 1

När universitetsadministratörer, studenter, forskare och lärare sammanstrålar på en viss plats kommer deras förväntningar och behov också att sammanstråla. För att inte tala om deras ängslan och frustrationer. Alla kommer dessutom att börja ställa sina egna krav. Byråkraterna vill utöka sina administrativa revir, och de tänker alltid i kvantitativa termer, aldrig i kvalitativa. Det gäller att få händerna på en större budget, att erövra fler våningsplan, att utöka personalen. Studenterna, å sin sida, går på universitetet för att skaffa sig en utbildning, eller åtminstone en examen som en dag kan förvandlas till ett jobb. Därför gäller det att…

Read More

Illasmakande intellektuell frukt

Ett universitetet, skrev John Dewey, ”ska vara en intellektuell experimentstation där nya idéer kan gro och bära frukt,” och även samhället om helhet tycker att de de intellektuella frukterna smakar illa, ”ska de tillåtas att mogna tills, en dag, de kan bli en allmänt accepterad del av nationens eller mänsklighetens intellektuella föda.”  Men nu börjar den svenska universitetsvärlden oroat att skruva på sin kollektiva bakdel. Experimentstation? Illasmakande intellektuell frukt? Vad händer då med kvalitén på utbildningen? ”Om det stod enskilda lärare helt fritt att utan riktlinjer eller insyn utforma utbildningen skulle det vara…

Read More

“Det var då den svenska universitetsvärlden började klia sig i sitt kollektiva huvud”

Men det finns ju faktiskt kvinnliga perspektiv och de är ofta otroligt viktiga. Om vi inte förstår det, förstår vi inte våra samhällen och inte vår värld. En universitetsutbildning som inte innehåller kvinnliga perspektiv är därför en dålig utbildning. Men vad händer då om vi samtidigt drar slutsatsen, som vi måste, att kvoter för kvinnliga författare är en hjärndöd, anti-intellektuell, metod som inget universitet med självaktning kan acceptera? Hur och var kan de kvinnliga perspektiven komma in? Det är här den svenska utbildningsvärlden börja klia sig i sitt kollektiva huvud och muttra någonting om behovet av statliga åtgärder.

Read More

George Orwell kunde inte ha sagt det bättre

Vad som också är mycket svenskt är den makt som styrelser, kommittéer och dess möten har över vad som i andra länder definitionsmässigt är en intellektuell, och därmed fri, verksamhet. I Sverige handlar det om att inkludera så många som möjligt i diskussionerna, om att få alla att tycka samma sak, och sedan att rösta om saken. Visst finns det akademisk frihet i Sverige också, men det är styrelsen för varje institution som både har och garanterar den. Enskilda lärare är fria eftersom de kontrolleras av sina överordnade. George Orwell kunde inte ha sagt det bättre.

Read More