No menu selected

John Stuart Mill, Om friheten, 1859

image_print

Förord till första upplagan

Ehuru Mills berömda avhandling On liberty redan en gång förut blivit överflyttad till vårt modersmål, Om Frihet av John Stuart Mill, översättning av F. Berndtson, Helsingfors 1865. En av C. S. Warburg författad redogörelse för Mills arbete förekom i Svensk Månadsskrift för fri forskning, varjämte det utgör föremal för en av Buckles på svenska översatta, smärre uppsatser. har undertecknad vågat hålla före, att en ny tolkning av detta arbete ej vore överflödig. Den gamla, i Helsingfors utgivna översättningen är i Sverige föga känd och kan dessutom svårligen anses vara verkställd med all den omsorg, som ett så upphöjt original synes kräva. Utan att tro sig hava övervunnit alla de icke obetydliga svårigheter, som uppresa sig mot ett korrekt och ledigt återgivande av Mills sammanträngda och något tunga stil, vet likväl översättaren med sig, att han samvetsgrant bemödat sig att åstadkomma en någorlunda lättläst och framför allt trogen översättning av den snillrika undersökning i några av livets viktigaste frågor, som i detta arbote finnes nedlagd av vårt århundrades måhända störste tänkare.

Av de mest kompetenta personer har Friheten blivit förklarad för sin författares mästerstycke, och Mill själv uttalar i sin autobiografi den förmodan, att den längre än någon annan av hans skrifter skall bevara hans minne hos eftervärlden. Att ett arbete av denna beskaffenhet för det stora flertalet av vår bildade allmänhet fortfarande är så gott som alldeles okänt har synts undertecknad vara ett betänkligt missförhållande; och från denna synpunkt vågar han hoppas, att hans översättning oaktat sina brister skall lända till verkligt gagn. De som ännu tro, att upplysning och framåtskridande kunna stå tillsamman med andligt förmynderskap och tvång, skola här finna de viktigaste grunder för att frångå denna sin uppfattning; under det å andra sidan vårt lands många frihetsvänner kunna hos Mill inhämta, vad de blott alltför ofta visat sig vara i saknad av: en säker och fullständig insikt rörande frihetens rätta område och begränsning. Och över huvud taget tror översättaren, att varje läsare skall bekräfta den erfarenhet, som han själv gjort, nämligen att ett omsorgsfullt studium av Mills djupsinniga och likväl så klara utredning icke blott medför den estetiska njutning, som varje stort snilleverk erbjuder (framför allt må i detta avseende påpekas den beundransvärda framställningen av tanke- och yttrandefriheten i andra kapitlet), utan ock åstadkommer en den allvarligaste väckelse till eftertanke och självprövning — en uppfostrande verkan sådan, som endast få böcker förmå skänka.

Uppsala i september 1881.

Översättaren

Förord till andra upplagan

Sedan länge har Mills Friheten i svensk översättning varit utsåld; det har då synts lämpligt att ge ut en ny, reviderad upplaga av detta klassiska verk, vilket obestridligen förtjänar vara i sin helhet tillgängligt för den svenska allmänheten. småskriftserie n:r 15 och 59.

Mer än ett halvt sekel har förflutit, sedan Mills On liberty utgavs för första gången (1859); och likväl utgör detta arbete utan tvivel fortfarande den bästa utredning av frihetens betydelse och rätta begränsning, som existerar, och de grundsatser, Mill i detsamma förfäktar, äga alltjämt sin fulla giltighet. Att samhällenas fortgående utveckling och organisation medfört ändrade förhållanden, varigenom dessa grundsatsers tillämpning numera i vissa speciella fall rätteligen bör leda till i viss mån andra resultat, än dem Mill framlägger i femte kapitlet (mera som exempel för att belysa grundsatserna själva), är ganska rimligt; och Mill själv skulle säkerligen, om han nu levde, vara den förste att erkänna detta. Men i de flesta fall torde även de av Mill anförda tillämpningarna ännu vara fullt befogade.

Uppsala i januari 1917.

Översättaren