Politiska idéer -- klassiska texter på svenska

Machiavelli, Fursten, 1512

image_print

Förord

Då Machiavelli är ett namn, känt av hela den bildade världen, vid vilket är fästat begreppet om allt samvetslöst, försåtligt och trolöst, som kan sägas och tänkas, åtminstone i politiken, men högst få känna honom annat än till namnet, har översättaren, ehuru väl kännande sin oförmåga till ett så stort företag, vågat framträda inför allmänheten med denna översättning av hans ryktbaraste verk, Fursten, på det möjligen någon tydligare föreställning om honom och hans åsikter måtte kunna vinnas. Översättaren får anhålla om överseende med den på många ställen utan tvivel tunga svenskan, men han har ansett sig, utom där, varest allt för stor stridighet mellan det italienska och svenska språkbruket förefinnes, böra, så vitt möjligt är, genom översättningen återgiva Machiavellis egna ord, på det bilden av honom måtte framstå klarare, därutinnan av olika tankar med åtskilliga hans översättare, vilka, i synnerhet där någon svårighet i översättningen uppstått, gärna alldeles överhoppat sådana ställen och i allmänhet översatt så fritt som möjligt. För övrigt har översättarens bemödande varit att, så mycket som möjligt är, undvika alla främmande ord, utom där något passande uttryck, motsvarande originalet, på vårt språk ej gives.

Västerås i augusti 1876.

Översättaren