Politiska idéer -- klassiska texter på svenska

Nicolò Machiavelli till den lysande Lorenzo di Piero de’ Medici.

image_print

Nicolò Machiavelli till den lysande Lorenzo di Piero de’ Medici.

Merendels pläga de, som åstunda att vinna ynnest hos en furste, nalkas honom med sådana saker, som de anse dyrbarast, eller sådana, i hvilka de se att han finner största behag, hvarföre man ofta ser, att till furstarna öfverlemnats hästar, vapen, guldtyg, ädla stenar och dylika prydnader, värdiga deras höghet. Då jag nu önskar att framträda inför Eders Höghet med något bevis på min underdånighet mot Eder, har jag bland mitt husgeråd icke funnit något, som jag har mera kärt eller värderar så mycket, som kännedomen om stora mäns handlingar, förvärfvad af mig genom en lång erfarenhet af nutiden och ett ständigt studerande af forntiden; denna kunskap, som jag med stor omsorg länge betänkt och öfvervägt, öfverlemnar jag nu, inskränkt till ett litet band, åt Eders Höghet. Ehuru jag anser detta verk ovärdigt Eder närhet, hyser jag dock den vissa förtröstan, att det, i anseende till Eder mildhet, bör blifva Eder välkommet, i betraktande deraf, att ingen större gåfva kan gifvas af mig, än att gifva Eder tillfälle att på kortaste tid uppfatta allt hvad jag under så många år och med så många vedermödor och faror insett och uppfattat. Detta verk har jag icke utsmyckat eller uppfyllt med vidlyftiga tal eller högttrafvande och präktiga ord eller eljest med något slags lockmedel eller yttre prydnad, hvarmed andra pläga beskrifva och pryda sina arbeten, ty jag har velat, att antingen intet måtte gifva det anseende, eller att endast sakens sanning och ämnets vigt måtte göra det angenämt. Jag vill ej heller, att det må anses förmätet, om en man af låg och lägsta samhällsställning vågar undersöka och gifva regler för furstars regering; ty liksom landskapstecknare ställa sig lågt på slätten för att betrakta bergens och höjdernas natur, och för att betrakta låglandets ställa sig högt på bergen, på samma sätt måste man för att väl lära känna folkets natur vara furste, och för att väl lära känna furstarnes vara en af folket.

Måtte då Eders Höghet mottaga denna lilla gåfva med samma sinne, som jag öfverlemnar den, och om den af Eder sorgfälligt begrundas och läses, skall Ni deri inse min ifrigaste önskan, att Ni måtte uppnå den storhet, som lyckan och Edra öfriga egenskaper lofva Eder. Och om Eders Höghet från spetsen af sina höjder någon gång vänder ögonen till dessa låga trakter, skall Ni inse, huru oförtjent jag lider en stor och fortvarande lyckans afvoghet.